گرفتن آیا ضربه خراب است یا مخروط شکسته است؟ قیمت

آیا ضربه خراب است یا مخروط شکسته است؟ مقدمه

آیا ضربه خراب است یا مخروط شکسته است؟